Dokumentacja medyczna

Tłumaczenie na język migowy

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 Pobierz plik .doc

Dokumentację medyczną udostępniamy:

  1. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
  2. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia,
  3. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
  4. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 

Dokumentacja medyczna Cena
Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8,44 zł
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,28 zł
Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (dot. dokumentacji medycznej prowadzonej przez szpital w formie elektronicznej) 1,67 zł