Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

  1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
  2. informacji o swoim stanie zdrowia;
  3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem,
    w szczególności z jego stanem zdrowia;
  4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
  6. poszanowania intymności i godności, w szczególności
    w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
  8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
  9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  10. opieki duszpasterskiej;
  11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.