Oddział Chirurgiczny Ogólny w tym Chirurgia Onkologiczna

Godziny odwiedzin  15.00 – 17.00
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych W godzinach pracy informacji udziela w miarę dostępności kierownik oddziału, zastępca kierownika lub lekarz prowadzący.

W godzinach dyżuru odpowiednio lekarz dyżurny odcinka A lub odcinka B

Rodzaje leczonych schorzeń Wykaz jednostek chorobowych leczonych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym – klasyfikacja wg ICD-10

Nr procedury Nazwa procedury
C16 Nowotwór złośliwy żołądka
C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego
C19 Nowotwór złośliwy zagięcia esiczo-odbytniczego
C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C25 Nowotwór złośliwy trzustki
C44 Inne nowotwory złośliwe skóry
C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C50 Nowotwór złośliwy sutka
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
D12 Nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kana

-łu odbytu

D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej
D20 Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich
D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek

miękkich

D22 Znamiona barwnikowe
D23 Inne niezłośliwe nowotwory skóry
D24 Nowotwór niezłośliwy sutka
D34 Niezłośliwy nowotwór tarczycy
D73 Choroby śledziony
E04 Wole nietoksyczne
E05 Nadczynność tarczycy
E07 Choroby tarczycy, inne
I70 Miażdżyca
I73 Inne choroby naczyń obwodowych
I74 Zator i zakrzep tętniczy
I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
I83 Żylaki kończyn dolnych
I84 Żylaki odbytu
K25 Wrzód żołądka
K26 Wrzód dwunastnicy
K29 Zapalenie żołądka i dwunastnicy
K31 Inne choroby żołądka i dwunastnicy
K35 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
K36 Inne zapalenie wyrostka robaczkowego
K40 Przepuklina pachwinowa
K41 Przepuklina udowa
K42 Przepuklina pępkowa
K43 Przepuklina brzuszna
K44 Przepuklina przeponowa
K45 Inne przepukliny brzuszne
K51 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
K52 Inne, niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grube

-go

K56 Niedrożność porażenna jelit
K57 Choroba uchyłkowa jelit
K58 Zespół drażliwego jelita
K59 Inne czynnościowe zaburzenia jelit
K60 Szczelina i przetoka okolicy odbytu
K61 Ropień okolicy odbytu
K62 Inne choroby odbytu i odbytnicy
K63 Inne choroby jelit
K65 Zapalenie otrzewnej
K66 Inne zaburzenia otrzewnej
K80 Kamica żółciowa
K81 Zapalenie pęcherzyka żółciowego
K82 Inne choroby pęcherzyka żółciowego
K83 Inne choroby przewodów żółciowych
K85 Ostre zapalenie trzustki
K86 Inne choroby trzustki
K92 Inne choroby układu pokarmowego
L02 Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny
L04 Ostre zapalenie węzłów chłonnych
L05 Torbiel pilonidalna
L08 Inne miejscowe zakażenie skóry i tkanki podskórnej
L72 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
L74 Choroby gruczołów potowych
L 75 Choroby gruczołów apokrynowych
L89 Owrzodzenie odleżynowe
L97 Owrzodzenie kończyny dolnej
N60 Łagodna dysplazja sutka
N61 Stany zapalne sutka
N62 Przerost sutka
N80 Endometrioza
O91 Zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem
R18 Wodobrzusze
S00 Powierzchowny uraz głowy
S01 Otwarta rana głowy
S09 Inne i nieokreślone urazy głowy
S11 Otwarta rana szyi
S20 Powierzchowny uraz klatki piersiowej
S21 Rana otwarta klatki piersiowej
S22 Złamanie żeber, mostka
S31 Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S36 Uraz narządów jamy brzusznej
S37 Uraz narządów miednicy
T00 Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
T18 Ciało obce przewodu pokarmowego
T20 Oparzenie termiczne i chemiczne głowy i szyi
T21 Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia
T22 Oparzenie termiczne i chemiczne barku
T23 Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki
T24 Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i k. dolnej z wyjątk

iem okolicy stawu skokowego i stopy

T25 Oparzenie termiczne i chemiczne stawu skokowego i stopy
T28 Oparzenie termiczne i chemiczne narządów wewnętrznych
T29 Oparzenie termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała
T34 Odmrożenie z martwicą
T79 Określone, wczesne powikłania pourazowe

 

Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów Wykaz świadczeń – stosowanych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym procedur terapeutycznych ICD-9

Nr procedury Nazwa procedury
06.39 Częściowa resekcja tarczycy – inne
06.4 Całkowita resekcja tarczycy
06.2 Całkowite wycięcie płata tarczycy
06.31 Wycięcie zmiany tarczycy
06.02 Pooperacyjny drenaż loży po usunięciu tarczycy
06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
06.9 Inne zabiegi w okolicy tarczycy
34.04 Nakłucie i drenaż jamy opłucnowej
34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.82 Szycie rany przepony
38.0 Usuniecie zatoru
38.51 Usunięcie żyły odpiszczelowej
38.53 Usunięcie żylaków operacyjne (k. dolnych)
38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków i żył – innych
41.5 Wycięcie śledziony
43.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
43.7 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
43.99 Całkowite wycięcie żołądka
44.41 Zszycie przedziurawionego wrzodu żołądka
44.42 Zszycie przedziurawionego wrzodu dwunastnicy
44.21 Pyloroplastyka
44.49 Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica – inne
44.59 Rewizja zespolenia żołądkowego
44.3 Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka
45.73 Wycięcie prawej połowy jelita grubego
45.75 Wycięcie lewej połowy jelita grubego
48.62 Resekcja przednia odbytnicy
45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.72 Wycięcie kątnicy
45.79 Częściowe wycięcie jelita grubego – inne
45.76 Częściowe wycięcie esicy
45.62 Częściowa resekcja jelita cienkiego
46.1 Kolostomia
47.0 Wyłonienie jelita
48.52 Resekcja odbytnicy brzuszno-kroczowa
48.66 Resekcja odbytnicy metodą Hartmanna
48.93 Operacja przetoki okołoodbytniczej
48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytu
49.1 Nacięcie przetoki odbytu
49.4 Zabiegi w zakresie hemoroidów
49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytniczego
45.9 Zespolenie jelitowe
47.09 Wycięcie wyrostka robaczkowego
47.2 drenaż ropnia okołowyrostkowego
50.01 Nacięcie ropnia wątroby
50.61 Zamkniecie rany wątroby
51.22 Wycięcie pęcherzyka żółciowego tradycyjne
51.23 Wycięcie pęcherzyka żółciowego laparoskopowe
51.34 Zespolenie pęcherzyka żółciowego z żołądkiem
51.35 Zespolenie pęcherzyka żółciowego z dwunastnicą
51.39 Zespolenie dróg żółciowych – inne
51.49 Nacięcie przewodu żółciowego z drenażem sposobem Kehra
52.4 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki
53.01 Operacja prostej przepukliny pachwinowej
53.02 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.05 Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) inne
53.29 Jednostronna operacja przepukliny udowej
53.49 Operacja przepukliny pępkowej
53.51 Operacja przepukliny z otwarciem worka
53.69 Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej – ws

zczep

84.10 Amputacja kończyny dolnej
84.11 Amputacja palucha
84.12 Amputacja w zakresie stopy
84.15 Amputacja poniżej kolana
84.17 Amputacja powyżej kolana
85.41 Jednostronne proste odjęcie sutka
85.45 Jednostronne radykalne odjęcie sutka
85.0 Nacięcie sutka
85.21 Miejscowe wycięcie zmiany sutka
86.22 Oczyszczenie rany (wycięcie) zakażenia, oparzenia
86.6 Wolny przeszczep skóry
86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry
86.5 Szycie skóry i tkanki podskórnej

 

Procedura przyjęcia na oddział 1.  Zasady przyjęcia chorego do oddziału i udzielania konsultacji

a) pacjent do przyjęcia planowego zgłasza się ze skierowaniem do sekretariatu Oddziału, gdzie Kierownik lub Zastępca Kierownika   ustala termin przyjęcia. Przyjęcie w uzgodnionym terminie odbywa się w dni powszednie przez Biuro Przyjęć Planowych a w dni wolne od pracy w SOR

b) pacjent z nagłym schorzeniem jest przyjęty w oddział po badaniu chirurgicznym i wstępnym zaopatrzeniu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

c) Kierownik lub jego Zastępca wyznacza lekarza odpowiedzialnego w danym dniu za przyjmowanie pacjentów z nagłymi schorzeniami kierowanymi przez lekarzy SOR lub z poza szpitala

d) w poniedziałki, środy, piątki i co drugą sobotę miesiąca pacjenci z nagłymi schorzeniami przyjmowani są w Odcinku A

e) we wtorki, czwartki, niedziele i co drugą sobotę miesiąca pacjenci z nagłymi schorzeniami przyjmowani są w Odcinku B

f) w przypadku braku miejsc w Odcinku przyjmującym aktualnie chorych, pacjenta przyjmuje drugi Odcinek

g) po zakończonym dyżurze lekarze sporządzają raport w Księgach Raportów Lekarskich na poszczególnych Odcinkach

g) konsultacji chirurgicznych dla pacjentów innych oddziałów w godzinach normalnej ordynacji   udziela Kierownik i Zastępca Kierownika lub wyznaczony przez nich Starszy asystent,

h) konsultacji chirurgicznych dla pacjentów innych oddziałów szpitalnych w czasie dyżuru udziela lekarz tego Odcinka, który w danym dniu nie przyjmuje pacjentów z nagłymi schorzeniami poprzez SOR

 

Co zabrać ze sobą Informacja dla pacjenta.

Na tydzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym proszę zgłosić się w godz.11.00 – 13.30 do Poradni Anestezjologicznej celem konsultacji. Poradnia mieści się w budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 na I piętrze obok OIOM.

W wyznaczonym terminie przyjęcia chory zgłasza się o godz.07.00 do punktu przyjęć planowych (parter) na ul. Szpitalnej 45. Proszę być na czczo od 7-8 godzin.

W dni wolne od pracy przyjęcia planowe wykonywane są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).

Proszę zabrać ze sobą:

-dowód osobisty

  • legitymację ubezpieczeniową
  • skierowanie do szpitala
  • dotychczasowe dokumenty leczenia szpitalnego, grupę krwi
  • stosowane leki
  • przybory toaletowe, piżamę i szlafrok, pantofle pokojowe.
  • sztućce i kubek
Najważniejsza osiągnięcia oddziału Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej aktualnie liczy
13 specjalistów chirurgii ogólnej + 1 szkolący się na etapie
modułu podstawowego.
W ostatnim dziesięcioleciu wyszkoliliśmy 5 specjalistów chir. ogólnej,
1 kolega zrobił dodatkowo specjalizację z chir. onkologicznej,
2 kolegów uzyskało dodatkowo specjalizację z chir. naczyniowej,
1 kolega z medycyny estetycznej.
Jako standard rozwinęliśmy w tym okresie laparoskopowe wycięcie
pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, a ostatnio wykonaliśmy
pierwsze laparoskopowe operacje nowotworów jelita grubego.
W zakresie chirurgii naczyniowej wykonujemy pomostowania udowo-
podkolanowe w przebiegu miażdżycowego niedokrwienia kończyn dolnych.
W 2005 roku Oddział zorganizował Ogólnopolskie Sympozjum Wideochirurgii w Licheniu z udziałem ponad 550 chirurgów z kraju i zagranicy.
Aktualnie pracujemy nad dalszym rozwijaniem chirurgii naczyniowej.
Informacje dodatkowe Proszę nie przynosić na oddział kwiatów ciętych i doniczkowych.

Jeżeli coś do jedzenia lub picia dla chorego, to tylko po uzgodnieniu z lekarzem prowadzącym.

Okrycia wierzchnie proszę zostawiać w szatni na parterze (bezpłatna).

W czasie odwiedzin proszę nie siadać na łóżkach chorych.

Jednoczasowo mogą odwiedzić chorego max. 2 osoby.

Ordynator: lek. Sebastian Wojnowski

Oddziałowa: mgr Renata Łukawska

Kontakt

Telefon: 63 240 4333

E-mail: o.chirurgiczny@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email