Godziny odwiedzin Zgodnie z regulaminem oddziału
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych Lekarz udziela informacji mamie lub osobie upoważnionej przez mamę bezpośrednio po zbadaniu dziecka w trakcie wizyty lekarskiej lub bezpośrednio po niej . Na bieżąco udzielane są informacje rodzicom jeśli nastąpią istotne zmiana w stanie zdrowia dziecka .
Rodzaje leczonych schorzeń Oddział Noworodkowy funkcjonuje w całościowym systemie opieki perinatalnej i jest oddziałem II stopnia   referencyjności tzn. jest kompetentny   do prowadzenia leczenia noworodków z małą masą ciała , urodzonych przedwcześnie , z niewydolnością oddechową , infekcjami , żółtaczką i innymi zaburzeniami metabolicznymi .
Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów Oddział wykonuje procedury i zabiegi zgodnie z katalogiem świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii II stopień referencyjności.

W zakresie OITN respiratoroterapia , wentylacja nieinwazyjna w układzie nCPAP, tlenoterapia wysokimi przepływami , kaniulacja naczyń centralnych, odbarczanie odmy opłucnowej , transfuzja wymienna krwi , punkcje lędźwiowe .

Procedura przyjęcia na oddział Przyjmowane są noworodki urodzone w szpitalu lub poza szpitalem przywiezione karetką . Zgodnie z porozumienie i organizacją trójstopniowej opieki perinatalnej po wcześniejszym uzgodnieniu     przyjmowane są noworodki z innych szpitali I i III stopniowych celem kontynuacji leczenia.
Co zabrać ze sobą Noworodki na oddziale mają zapewnione wszystkie niezbędne środki pielęgnacji i higieny . Prosimy rodziców   o pampersy i chusteczki nawilżające .
Najważniejsza osiągnięcia oddziału Na oddziale pracuje profesjonalna i wyspecjalizowana kadra lekarsko- pielęgniarska oraz 4 położne. Współpracujemy z certyfikowanym doradcą laktacyjnym , rehabilitantem i psychologiem.

Oddział Noworodkowy jest jednym z największych ośrodków o II stopniu referencyjności w opiece neonatologicznej w Wielkopolsce – ok. 1800 porodów w ostatnim roku .

Kadra lekarska i pielęgniarska zdobyła i cały czas uzyskuje kolejne specjalizacje i umiejętności medyczne.

W ciągu ostatnich 10 lat 4 lekarzy zdobyło specjalizacje z neonatologii ( Jacek Czop , Małgorzata Wrzecionowska , Anna Wolbach – Gołębiowska , Agnieszka Siwińska – Golis   , 2 z pediatrii ( Agnieszka Siwińska – Golis , Małgorzata Wrzecionowska )   i 1 z neurologii dziecięcej – Anna Wolbach – Gołębiowska .

3 lekarzy ukończyło kursy USG w neonatologii i pediatrii   , 1 lekarz – kurs w zakresie echokardiografii -,, Diagnostyka echokardiograficzna wrodzonych wad serca” .

Lekarz posiadający specjalizację z neurologii dziecięcej ukończył kurs teoretyczny w zakresie interpretacji zapisów elektroencefalograficznych u dzieci , dorosłych i jest w trakcie nabywania umiejętności praktycznych w celu uzyskania licencji w zakresie elektroencefalografii . Od 2011 roku jest konsultantem w zakresie neurologii dziecięcej WSZ w Koninie .

Lekarz neurolog dziecięcy ukończył kurs i zdobył certyfikat ,, diagnostyki zaburzeń neurologicznych metodą Vojty ” oraz   ,, ocena i diagnostyka dzieci z całościowym zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

3 lekarzy ukończyło certyfikowany międzynarodowy kurs resuscytacji u noworodka – NLS.

1 lekarz ukończył certyfikowany międzynarodowy kurs resuscytacji u dzieci i dorosłych EPLS i ALS .

Zespół pielęgniarek i położnych :

2 pielęgniarki –   mgr Ewa Strzyżewska i Teresa Majer – ukończyły specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego ,

3 pielęgniarki – Jolanta Sztuba , Beata Łechtańska i Monika Kopeć zdobyły specjalizacje       w zakresie pielęgniarstwa neonatologicznego .

4 położne, które zostały zatrudnione na oddziale posiadają tytuł magistra położnictwa.

Programy badawcze i nowe metody leczenia .

Uczestniczyliśmy w programie badawczym EPICE (Effective Perinatal Intensive Care in Europe) pod kierownictwem prof. Janusza Gadzinowskiego.

Uczestniczymy w programie badawczym   EPISTOP

Nasz udział w tym programie polega na przekazywaniu noworodków do CZD w Warszawie z podejrzeniem stwardnienia guzowatego : np. z rozpoznanymi guzami serca w badaniu echokardiograficznym celem szybkiego potwierdzenia SG i włączenia do programu badawczego celem wdrożenia odpowiedniego leczenia i zmniejszenia niekorzystnych skutków tego ciężkiego i nieuleczalnego schorzenia.

Uczestniczyliśmy w badaniu NeoRetro i NeoPro „ Leczenie zespołu zaburzeń oddychania noworodków w codziennej praktyce klinicznej :ocena zgodności postępowania z europejskimi wytycznymi z 2013 roku.

W związku z bardzo intensywnym rozwojem neonatologii jesteśmy w programie Infant Flow – czyli nieinwazyjnej wentylacji noworodków i wcześniaków prowadzonego przy wsparciu WOŚP od października 2005 r . Aktualnie w pierwszej dziesiątce wśród ośrodków uczestniczących w programie.

Stosujemy również od 2013 roku metodę INSURE podawania surfaktantu . INtubation-SURfactant-Extubation (INSURE) procedure.

Kwalifikujemy noworodki z encefalopatią niedokrwienno- niedotlenieniową i niedotlenieniem wewnątrzmacicznym , zgodnie z zasadami i standardami do hipotermii leczniczej selektywnej głowy lub całego ciała i przekazujemy zgodnie z porozumieniem do ośrodków referencyjnych posiadających tę metodę leczenia .

Jesteśmy dzięki WOŚP w programie profilaktycznym wykrywania wad słuchu u noworodków – unikatowym przedsięwzięciu w skali światowej .

Uczestniczymy od samego początku w zgłaszaniu wrodzonych wad rozpoznanych u noworodków . Polski Rejestr Wad Wrodzonych w Polsce prowadzony jest przez Katedrę     i Zakład Genetyki Medycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Informacje         o wadach wrodzonych w Polsce przekazywane są do EUROCAT są publikowane i umieszczane dalej na stronie www. a poprzez EUROCAT przekazywane dalej do urzędów Unii Europejskiej , WHO i są punktem wyjścia dla europejskich i światowych programów monitorujących i profilaktycznych.

W związku z trendem humanizacji w neonatologii staramy się wdrażać i przestrzegać program wczesnej interwencji zgodny z NIDCAP „Opieka ukierunkowana na rozwój w oddziale neonatologicznym w oparciu o NIDCAP. (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) . Ochrona noworodka i wcześniaka przed niekorzystnym środowiskiem Intensywnej Terapii Neonatologicznym jest dla całego personelu priorytetem .

W ciągu każdego roku uczestniczyliśmy w wielu konferencjach ogólnopolskich i lokalnych     w dziedzinie neonatologii ,chorób metabolicznych i neurologii dziecięcej . Na konferencji regionalnej neonatologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, która odbywa się od wielu lat kilkakrotnie lekarze z Oddziału Noworodkowego występowali z własnymi wykładami dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z innymi kolegami i koleżankami neonatologami i pediatrami : np.,, Zespół Frasera – przypadek kliniczny ” , „Zespół Willi- Pradera i Klippela – Trenaunay – przypadki kliniczne” , ,, NIDCAP z punktu widzenia neurologa dziecięcego i terapeuty integracji sensorycznej”.

Informacje dodatkowe Oddział Noworodkowy posiada 3 stanowiska intensywnej terapii , 3 opieki ciągłej i 9 stanowisk opieki pośredniej . Na Oddziale Noworodkowy mogą przebywać wyłącznie rodzice dziecka . W szczególnych okolicznościach inni bliscy wskazani przez mamę po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym . Nie zaleca się odwiedzin dzieci poniżej 12 roku życia .

Kierownik: lek. Anna Wolbach-Gołębiowska

Oddziałowa: mgr Elżbieta Jabłońska

Kontakt

Telefon: 63 240 4253

E-mail: noworodki@szpital-konin.pl

Gdzie jesteśmy

Print Friendly, PDF & Email