Pytania i odpowiedzi

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania

Aby zarejestrować się u świadczeniodawcy pacjent może zgłosić się do rejestracji:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem osoby trzeciej

Na wizytę pacjent może zapisać się w dowolnie wybranym dniu, w godzinach pracy punktu rejestracji.

Rejestracja telefoniczna do lekarzy specjalistów jest czynna:

przy ul. Wyszyńskiego 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 tel. (63) 240 44 70, (63) 240 44 75

przy ul. Szpitalnej 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00 tel. (63) 240 45 63, (63) 240 45 64

Pacjent pierwszorazowy zgłasza się ok. 15 min przed planowaną wizytą do rejestracji w celu uzupełnienia dokumentów oraz założenia karty.

Pacjenci, którzy  z różnych przyczyn nie mogą stawić się na wizytę w wyznaczonym wcześniej terminie, proszeni są o kontakt  w celu odwołania wizyty  telefonicznie w rejestracji przy ul. Wyszyńskiego 1 lub Szpitalnej 45.

Zapis na pierwszą wizytę odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowania pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.

Rejestracja do poradni Chirurgicznej II mieści się w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 parter.  Czynna jest od 7:00 do 15:00.

Rejestracja do poradni Chorych ze Stomią mieści się w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 parter. Czynna jest od 7:00 do 15:00.

Rejestracja do poradni Ginekologiczno- Położniczej II mieści się w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 parter. Czynna jest od 7:00 do 15:00.

Rejestracja do poradni Leczenia Uzależnień mieści się w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 parter. Czynna jest od 7:00 do 15:00.

Rejestracja do poradni Ortopedycznej dla dzieci mieści się w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 parter. Czynna jest od 7:00 do 15:00.

Rejestracja do poradni Preluksacyjnej mieści się w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 parter. Czynna jest od 7:00 do 15:00.

Rejestracja do poradni Chorób Płuc i Gruźlicy mieści się w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 parter. Czynna jest od 7:00 do 15:00.

Rejestracja do poradni Chirurgicznej I mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Rejestracja do poradni Foniatrycznej mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Rejestracja do poradni Ginekologiczno – Położniczej I mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Rejestracja do poradni Kardiologicznej mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Rejestracja do poradni Laryngologicznej mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Rejestracja do poradni Leczenia Zeza mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Rejestracja do poradni Nefrologicznej mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Rejestracja do poradni Neurochirurgicznej mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Rejestracja do poradni Neurologicznej mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Rejestracja do poradni Urologicznej mieści się w budynku przy ul. Szpitalnej 45 parter. Czynna jest od 7:00 do 17:00.

Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,

Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

W rejestracji można uzyskać informacje dotyczące:

 • świadczeń udzielanych w naszej placówce
 • wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do udzielenia świadczeń
 • form i terminów zapisu
 • czasu oczekiwania
 • miejsca wykonywania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych
 • organizacji pracy przychodni

oraz

 • uzyskać informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej
 • pobrać i złożyć wniosek dotyczący kserokopii dokumentacji medycznej
 • dokonać uzupełnienia upoważnień dla osób wskazanych przez pacjenta do odbioru dokumentacji medycznej
 • uzupełnić brakujące dane w systemie przed planowaną wizytą u lekarza
 • dokonać opłat za dodatkowo wykonane świadczenia medyczne
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • Inwalidzi wojenni oraz wojskowi
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, którym mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia lub jeśli nie jest to możliwe, w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących

W przypadku pacjentów zgłaszających się do szpitala na zabieg operacyjny lub pobyt diagnostyczny proszeni są o:

 • Przybycie do szpitala – w dniu i o godzinie wyznaczonej przez lekarza lub przez pracownika szpitala
 • W przypadku pacjentów, których termin zabiegu operacyjnego przypada na ten sam dzień  co termin przyjęcia proszeni są o przybycie do szpitala na czczo (nie wolno jeść i pić na 6 godzin przed planowanym terminem operacji oraz ewentualnymi badaniami podczas pobytu diagnostycznego). W indywidualnych przypadkach za zgodą lub na polecenie lekarza możliwe są inne, indywidualnie przygotowane tryby postępowania.

Przy przyjęciu do Szpitala należy posiadać następujące dokumenty:

 • oryginał skierowania do Szpitala – wystawionego przez lekarza. Skierowanie musi zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej oraz czytelną pieczątkę lekarza kierującego wraz z podpisem,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający nasz numer PESEL,
 • zaleca się również aby pacjent posiadał dokumentację medyczną, zgromadzoną w czasie choroby oraz tą dotyczącą chorób przewlekłych stwierdzonych u pacjenta,
 • w przypadku konieczności wystawienia druku o niezdolności do pracy – NIP pracodawcy.

Listy oczekujących zostały stworzone w celu przejrzystego i sprawiedliwego dostępu Świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oczekiwanie na usługi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika z faktu ograniczonych limitów ustalonych z NFZ.

Czas oczekiwania na poszczególne usługi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie jest zmienny i zależny od ilości pacjentów oczekujących oraz ilości pacjentów zgłaszających się na wybrane usługi.

Najbardziej rzetelne informacje dotyczące okresu oczekiwania na dane świadczenie można uzyskać w sekretariatach oddziałów oraz rejestracjach poradni. Na stronie https://kolejki.nfz.gov.pl/ możliwa jest weryfikacja czasu oczekiwania w danym rejonie w podziale na poszczególne świadczenia refundowane przez NFZ.

Print Friendly, PDF & Email