Dostępność plus | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Dostępność plus

fundusze europejskie

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie podpisał umowę
o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45” w wysokości 1 972 933,18 PLN.

 

Obiektem poddawanym modernizacji jest budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45

Dzięki temu dofinansowaniu grupa naszych pacjentów ze szczególnymi potrzebami będzie mogła bez przeszkód korzystać w usług zdrowotnych szpitala.

Projekt realizowany będzie do 31.08.2023 roku.

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania, podzielone na wsparcie różnego typu dostępności:

  1. Poprawa dostępności architektonicznej budynków w głównej lokalizacji Szpitala poprzez:

a. modernizacje dwóch wejść do budynku D i E Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego,

b.  oznakowanie wewnętrzne schodów (nakładki kątowe na schody, nakładka na poręcz
w j. Breille”a, pasy uwagi),

c. kontrastowe linie prowadzące do różnych lokalizacji Szpitala (oznakowanie posadzki) wraz z pasami uwagi na skrzyżowaniu dróg,

d. montaż planów typograficznych na każdym z ośmiu poziomów Szpitala,

e. zakup prześcieradeł ewakuacyjnych do ewakuacji chorych, niezdolnych do samodzielnego wydostania się z budynku w ilości zgodnej ze średnim udziałem osób niezdolnych
do samodzielnego poruszania się na każdym oddziale.

  1. Poprawa dostępności cyfrowej poprzez:

a. wprowadzenie funkcji asystenta głosowego (zakup serwera i banku podpowiedzi asystenta) dla osób niedowidzących i słabowidzących oraz przeszkolenie personelu w zakresie udzielania informacji pacjentom nt. stosowania tego systemu,

b. wprowadzenie ułatwień komunikacyjnych poprzez zakup systemu nawigacji wewnątrzbudynkowej (punkty informacyjne) i szkolenie personelu w tym zakresie,

c. rozszerzenie zakresu realizowanych świadczeń poprzez wprowadzenie świadczeń telemedycznych w zakresie monitoringu stanu pacjenta hospitalizowanego, co zwiększy dostępność profesjonalnych świadczeń medycznych również na pacjentów leczonych w warunkach domowych z całodobowym monitoringiem stanu zdrowia przez pracowników Szpitala (telemonitoring pacjenta hospitalizowanego na O. Kardiologicznym).

 

  1. Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej poprzez:

a. zakup przenośnej pętli indukcyjnej i jej oznakowanie,

b. szkolenie personelu Szpitala z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania Standardu Dostępności Szpitala (sUO), w tym: polityki dostępności, redagowania dostępnej treści www, obsługi pacjenta ze szczególnymi potrzebami, szkolenie dla koordynatora dostępności) w celu poprawy jego świadomości w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

c. przegląd i analizę regulacji wewnętrznych z proponowanymi zmianami w zakresie dostępności (praca Zespołu Dostępności, współpraca z podmiotami reprezentującymi osoby ze szczególnymi potrzebami (NGO)),

d. audyt dostępności(architektonicznej, cyfrowej – zgodności serwisów informacyjnych dla WCAG 2.1/EN 301549 V2.1.2),

e. powołanie zespołu dostępności odpowiedzialnego za tworzenie i aktualizację procedur zapewniających dostępność wraz z zapewnieniem ich utrzymania i rozwoju w Szpitalu oraz nadzór nad wdrażanymi zmianami w zakresie dostępności i doskonalenie oraz rozwój wdrażanych rozwiązań w celu opracowania zmian w zakresie zapisów zwiększających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (statut, regulamin pracy, obsługa pacjentów), co umożliwi zapewnienie ciągłego zintegrowanego rozwoju Szpitala w tym zakresie w każdym obszarze jego funkcjonowania. Zespół podejmie także współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi reprezentantami interesów grup pacjentów w celu realizacji zadań związanych ze zwiększeniem dostępności Szpitala,

f.  wprowadzenie polityki dostępności,

g. dostosowanie rozwiązań organizacyjnych i formalnych uwzględniających dostosowanie szpitala do osób ze szczególnymi potrzebami oraz doposażenie w urządzenia i sprzęt medyczny zwiększające dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Dostępność plus dla zdrowia

Celem Projektu jest zwiększenie poziomu dostępności Wnioskodawcy przez wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych (architektonicznych, cyfrowych i informacyjno –komunikacyjnych) ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych w Szpitalu.

 

Dofinansowanie Projektu z UE:  1 972 933,18 PLN

Grantobiorca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w  Koninie