Opis działalności | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Opis działalności

Wojewódzki Szpital Zespolony im.dr.Romana Ostrzyckiego w Koninie  jest zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej III stopnia.

Celem  Szpitala  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, a także szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
Do zadań w szczególności  należy:

1)    wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na:
a)    badaniu i poradzie lekarskiej,
b)    leczeniu,
c)    rehabilitacji leczniczej,
d)    opiece nad kobietą ciężarną i płodem, rodzącą, położnicą i noworodkiem,
e)    opiece nad zdrowym dzieckiem,
f)    badaniach diagnostycznych, w tym analityce medycznej,
g)    pielęgnacji chorych,
h)    pielęgnacji niepełnosprawnych i opiece nad nimi,
i)    orzekaniu i opiniowaniu o stanie zdrowia,
j)    badaniu i terapii psychologicznej,
k)    zapobieganiu powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;

2)    uczestniczenie w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny, w sposób wynikający z obowiązujących przepisów i zawartych umów;
3)    prowadzenie, zgodnie z potrzebami Szpitala, spraw pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej, eksploatacyjno-technicznej i ekonomiczno-finansowej;
4)    prowadzenie działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i obronności - w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
5)    prowadzenie wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, polegającej na:
a)    prowadzeniu usług sterylizacji,
b)    świadczeniu usług parkingowych,
c)    świadczeniu usług hotelarskich związanych z działalnością leczniczą,
d)    prowadzeniu stołówki pracowniczej oraz świadczeniu usług cateringowych,
e)    wynajmie pomieszczeń, powierzchni i gruntów oraz dzierżawie aparatury i sprzętu medycznego,
f)    świadczeniu usług transportowych,
g)    sprzątaniu,
h)    świadczeniu usług handlowych nie pozostających w sprzeczności z celami statutowymi Szpitala oraz innych.

WSZ w Koninie prowadzi działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

WSZ w Koninie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1)    leczenia szpitalnego;
2)    świadczeń wysokospecjalistycznych;
3)    ratownictwa medycznego;
4)    leczenia w domu chorego;
5)    świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych;
6)    świadczeń na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób , w tym obowiązkowych szczepień ochronnych;
7)    badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyce laboratoryjnej;
8)    ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
9)    rehabilitacji leczniczej;
10)    badania i terapii psychologicznej;
11)    badania i terapii logopedycznej;
12)    pielęgnacji niepełnosprawnych i opiece nad nimi;
13)    opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem;
14)    nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej;
15)    transportu sanitarnego

WSZ w Koninie udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach Szpitala znajdujących się w Koninie: ul. Szpitalna 45 i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

WSZ w Koninie może udzielać również świadczeń ambulatoryjnych w domu pacjenta

Szpital stanowi zakład leczniczy  służący realizacji świadczeń szpitalnych i jednocześnie stanowi jego podstawową jednostkę organizacyjną.
Komórkami organizacyjnymi Szpitala są: oddziały, punkty przyjęć planowych, punkty wstępnej kwalifikacji przyjęcia pacjenta do szpitala, działy, zakłady, pracownie.
W skład zakładu leczniczego Szpital wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)    Oddziały szpitalne:
a)    Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
b)    Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej;
c)    Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej;
d)    Chorób Nerek;
e)    Chorób Płuc;
f)    Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Gastroenterologicznym;
g)    Dziecięcy;
h)    Ginekologiczno-Położniczy;
i)    Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;
j)    Kardiologiczny;
k)    Laryngologiczny;
l)    Leczenia Uzależnień z Pododdziałem Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Pododdziałem Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych;  
m)    Noworodkowy;
n)    Neurochirurgiczny;
o)    Neurologii;
p)    Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym;
q)    Okulistyczny;
r)    Onkologiczny z Pododdziałem Hematologicznym;
s)    Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu;
t)    Udarowy;
u)    Urologiczny;
v)    Szpitalny Oddział Ratunkowy z punktami przyjęć planowych oraz Sekcją Transportu Sanitarnego oraz Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną;
w)    Diagnostyczno-Internistyczny;
x)    Geriatryczny;
2)    Blok Operacyjny;
3)    Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej;
4)    Zakład Mikrobiologii Klinicznej;
5)    Pracownia Serologii Transfuzjologicznej;
6)    Pracownie Endoskopii;
7)    Zakład Patomorfologii;
8)    Apteka Szpitalna;
9)    Stacja Dializ;
10)    Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej.

Opieka Medyczna stanowi zakład leczniczy , w którym wykonywane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne.
W skład zakładu leczniczego Opieka Medyczna wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)    Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej;
2)    Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy;
3)    Hostel dla Osób Uzależnionych od Alkoholu.

Ambulatorium stanowi zakład leczniczy, służący realizacji ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
Komórkami organizacyjnymi ambulatorium są:  
1)    Zespół Poradni Specjalistycznych;
2)    Zakład Fizjoterapii z Działem Fizjoterapii oraz Ośrodkiem Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej;
3)    Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
4)    Zakład Diagnostyki Obrazowej.

 

Szpital posiada Pełnomocnika do spraw Praw Pacjenta, Pani Elżbieta Rakowicz która jest do Państwa dyspozycji we  wtorki i czwartki w godzinach 10.00–12.00, w budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 45, parter, pok. 1/19.
Możliwy również kontakt telefoniczny: kom. 451 056 175  lub za pośrednictwem poczty e-mail: elzbieta.rakowicz [at] szpital-konin.pl (elzbieta[dot]rakowicz[at]szpital-konin[dot]pl)

W Szpitalu powołane są  2 osoby pełniące funkcje asystentów  osób ze szczególnymi potrzebami. Zadaniem asystentów jest udzielanie niezbędnej pomocy na terenie naszej
placówki osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Kontakt z asystentami za pośrednictwem poczty elektronicznej asystent [at] szpital-konin.pl (asystent[at]szpital-konin[dot]pl)
Kontakt telefoniczny:
 +48 572 159 614
+ 48 572 159 900
Do zadań Asystentów należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, między innymi
pomoc w skutecznym zarejestrowaniu się lub załatwieniu sprawy innego
rodzaju na terenie szpitala
2) pomoc w poruszaniu się po szpitalu
3) zapewnienie tłumaczenia w języku migowym
4) pomoc w ubieraniu się i rozbieraniu
5) pomoc w dotarciu z parkingu przyszpitalnego do punktu docelowego
Wcześniejsze zgłoszenie znaczne usprawni obsługę w celu uzyskania  pomocy zgodnie z Państwa potrzebami.
 
Kontakt z pracownikami szpitala od poniedziałku do piątku w godz.7.25 do 15.00
Kontakt telefoniczny 63 240 40 00
Adres poczty elektronicznej szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)