Oddział Noworodkowy | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

E-mail: szpital [at] szpital-konin.pl (szpital[at]szpital-konin[dot]pl)            FB data-entity-type=

Realizowane projekty

Oddział Noworodkowy

  Godziny odwiedzin:

  Zgodnie z regulaminem oddziału

  Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych:

  Lekarz udziela informacji mamie lub osobie upoważnionej przez mamę bezpośrednio po zbadaniu dziecka w trakcie wizyty lekarskiej lub bezpośrednio po niej . Na bieżąco udzielane są informacje rodzicom jeśli nastąpią istotne zmiana w stanie zdrowia dziecka .

  Rodzaje leczonych schorzeń:

  Oddział Noworodkowy funkcjonuje w całościowym systemie opieki perinatalnej i jest oddziałem II stopnia   referencyjności tzn. jest kompetentny   do prowadzenia leczenia noworodków z małą masą ciała , urodzonych przedwcześnie , z niewydolnością oddechową , infekcjami , żółtaczką i innymi zaburzeniami metabolicznymi.

  Rodzaje najczęściej przeprowadzanych zabiegów:

  Oddział wykonuje procedury i zabiegi zgodnie z katalogiem świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii II stopień referencyjności.
  W zakresie OITN respiratoroterapia , wentylacja nieinwazyjna w układzie nCPAP, tlenoterapia wysokimi przepływami , kaniulacja naczyń centralnych, odbarczanie odmy opłucnowej , transfuzja wymienna krwi , punkcje lędźwiowe.

  Procedura przyjęcia na oddział:

  Przyjmowane są noworodki urodzone w szpitalu lub poza szpitalem przywiezione karetką . Zgodnie z porozumienie i organizacją trójstopniowej opieki perinatalnej po wcześniejszym uzgodnieniu     przyjmowane są noworodki z innych szpitali I i III stopniowych celem kontynuacji leczenia.

  Co zabrać ze sobą:

  Noworodki na oddziale mają zapewnione wszystkie niezbędne środki pielęgnacji i higieny . Prosimy rodziców   o pampersy i chusteczki nawilżające.

  Najważniejsza osiągnięcia oddziału:

  Na oddziale pracuje profesjonalna i wyspecjalizowana kadra lekarsko- pielęgniarska oraz 4 położne. Współpracujemy z certyfikowanym doradcą laktacyjnym , rehabilitantem i psychologiem.
  Oddział Noworodkowy jest jednym z największych ośrodków o II stopniu referencyjności w opiece neonatologicznej w Wielkopolsce – ok. 1800 porodów w ostatnim roku .

  Kadra lekarska i pielęgniarska zdobyła i cały czas uzyskuje kolejne specjalizacje i umiejętności medyczne.

  W ciągu ostatnich 10 lat 4 lekarzy zdobyło specjalizacje z neonatologii ( Jacek Czop , Małgorzata Wrzecionowska , Anna Wolbach – Gołębiowska , Agnieszka Siwińska – Golis   , 2 z pediatrii ( Agnieszka Siwińska – Golis , Małgorzata Wrzecionowska )   i 1 z neurologii dziecięcej – Anna Wolbach – Gołębiowska .

  3 lekarzy ukończyło kursy USG w neonatologii i pediatrii   , 1 lekarz – kurs w zakresie echokardiografii -,, Diagnostyka echokardiograficzna wrodzonych wad serca” .

  Lekarz posiadający specjalizację z neurologii dziecięcej ukończył kurs teoretyczny w zakresie interpretacji zapisów elektroencefalograficznych u dzieci , dorosłych i jest w trakcie nabywania umiejętności praktycznych w celu uzyskania licencji w zakresie elektroencefalografii . Od 2011 roku jest konsultantem w zakresie neurologii dziecięcej WSZ w Koninie .

  Lekarz neurolog dziecięcy ukończył kurs i zdobył certyfikat ,, diagnostyki zaburzeń neurologicznych metodą Vojty ” oraz   ,, ocena i diagnostyka dzieci z całościowym zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

  3 lekarzy ukończyło certyfikowany międzynarodowy kurs resuscytacji u noworodka – NLS.

  1 lekarz ukończył certyfikowany międzynarodowy kurs resuscytacji u dzieci i dorosłych EPLS i ALS .

  Zespół pielęgniarek i położnych :

  2 pielęgniarki –   mgr Ewa Strzyżewska i Teresa Majer – ukończyły specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego ,

  3 pielęgniarki – Jolanta Sztuba , Beata Łechtańska i Monika Kopeć zdobyły specjalizacje       w zakresie pielęgniarstwa neonatologicznego .

  4 położne, które zostały zatrudnione na oddziale posiadają tytuł magistra położnictwa.

  Programy badawcze i nowe metody leczenia .

  Uczestniczyliśmy w programie badawczym EPICE (Effective Perinatal Intensive Care in Europe) pod kierownictwem prof. Janusza Gadzinowskiego.

  Uczestniczymy w programie badawczym   EPISTOP

  Nasz udział w tym programie polega na przekazywaniu noworodków do CZD w Warszawie z podejrzeniem stwardnienia guzowatego : np. z rozpoznanymi guzami serca w badaniu echokardiograficznym celem szybkiego potwierdzenia SG i włączenia do programu badawczego celem wdrożenia odpowiedniego leczenia i zmniejszenia niekorzystnych skutków tego ciężkiego i nieuleczalnego schorzenia.

  Uczestniczyliśmy w badaniu NeoRetro i NeoPro „ Leczenie zespołu zaburzeń oddychania noworodków w codziennej praktyce klinicznej :ocena zgodności postępowania z europejskimi wytycznymi z 2013 roku.

  W związku z bardzo intensywnym rozwojem neonatologii jesteśmy w programie Infant Flow – czyli nieinwazyjnej wentylacji noworodków i wcześniaków prowadzonego przy wsparciu WOŚP od października 2005 r . Aktualnie w pierwszej dziesiątce wśród ośrodków uczestniczących w programie.

  Stosujemy również od 2013 roku metodę INSURE podawania surfaktantu . INtubation-SURfactant-Extubation (INSURE) procedure.

  Kwalifikujemy noworodki z encefalopatią niedokrwienno- niedotlenieniową i niedotlenieniem wewnątrzmacicznym , zgodnie z zasadami i standardami do hipotermii leczniczej selektywnej głowy lub całego ciała i przekazujemy zgodnie z porozumieniem do ośrodków referencyjnych posiadających tę metodę leczenia .

  Jesteśmy dzięki WOŚP w programie profilaktycznym wykrywania wad słuchu u noworodków – unikatowym przedsięwzięciu w skali światowej .

  Uczestniczymy od samego początku w zgłaszaniu wrodzonych wad rozpoznanych u noworodków . Polski Rejestr Wad Wrodzonych w Polsce prowadzony jest przez Katedrę     i Zakład Genetyki Medycznej UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Informacje         o wadach wrodzonych w Polsce przekazywane są do EUROCAT są publikowane i umieszczane dalej na stronie www. a poprzez EUROCAT przekazywane dalej do urzędów Unii Europejskiej , WHO i są punktem wyjścia dla europejskich i światowych programów monitorujących i profilaktycznych.

  W związku z trendem humanizacji w neonatologii staramy się wdrażać i przestrzegać program wczesnej interwencji zgodny z NIDCAP „Opieka ukierunkowana na rozwój w oddziale neonatologicznym w oparciu o NIDCAP. (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) . Ochrona noworodka i wcześniaka przed niekorzystnym środowiskiem Intensywnej Terapii Neonatologicznym jest dla całego personelu priorytetem .

  W ciągu każdego roku uczestniczyliśmy w wielu konferencjach ogólnopolskich i lokalnych     w dziedzinie neonatologii ,chorób metabolicznych i neurologii dziecięcej . Na konferencji regionalnej neonatologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, która odbywa się od wielu lat kilkakrotnie lekarze z Oddziału Noworodkowego występowali z własnymi wykładami dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z innymi kolegami i koleżankami neonatologami i pediatrami : np.,, Zespół Frasera – przypadek kliniczny ” , „Zespół Willi- Pradera i Klippela – Trenaunay – przypadki kliniczne” , ,, NIDCAP z punktu widzenia neurologa dziecięcego i terapeuty integracji sensorycznej”.

  Informacje dodatkowe:

  Oddział Noworodkowy posiada 3 stanowiska intensywnej terapii , 3 opieki ciągłej i 9 stanowisk opieki pośredniej . Na Oddziale Noworodkowy mogą przebywać wyłącznie rodzice dziecka . W szczególnych okolicznościach inni bliscy wskazani przez mamę po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem oddziału lub lekarzem dyżurnym . Nie zaleca się odwiedzin dzieci poniżej 12 roku życia.

  Kierownik
  lek. Anna Wolbach-Gołębiowska
  Oddziałowa
  mgr Elżbieta Jabłońska

  Kontakt:

  Telefon: 63 240 4253

  E-mail: noworodki [at] szpital-konin.pl (noworodki[at]szpital-konin[dot]pl)